این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
درباره مرکز > تماس با مرکز >
.: تماس با مرکز

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژیخانم مهندس اصغرزاده8807944788079447 
کنفرانس نانو در صنعت برق و انرژی 
 
8-16