پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 شهریور 1402

خريد تونل باد جهت تست و کالیبراسیون تجهیزات بادسنجی

فراخوان خريد تونل باد جهت تست و کالیبراسیون تجهیزات بادسنجی

...... پژوهشگاه نیرو در نظر دارد خريد تونل باد جهت تست و کالیبراسیون تجهیزات بادسنجی  به شماره ۲۰۰۲۰۹۴۷۷۹۰۰۰۰26 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 22/06/1402
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 30/06/1402
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 23/07/1402
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 24/07/1402

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: پانزده میلیارد (000ر000ر000ر15) ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : تهران، شهرك قدس، انتهاي غربی بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو.

 شماره تلفن:9-88079400