دوشنبه 01 مرداد 1403

پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو و مجری طرح های تحقیقاتی _ كاربردی در زمینه های مختلف فنی و مهندسی ، در راستای انجام یكی از وظایف و رسالتهای خویش و به منظور فراهم آوردن بستر اولیه لازم برای مدیریت مصرف انرژی و كاهش حجم آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت در واحدهای صنعتی اقدام به تجهیز آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی نموده است . آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی پژوهشگاه نیرو از آزمایشگاههای مرجع وزارت نیرو می باشد كه قابلیت ارائه خدمات در زمینه اندازه گیری آلاینده های محیطی و عوامل فیزیكی و كالیبراسیون تجهیزات بر طبق استاندارد ملی و بین المللی را دارا می باشد.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: ٨٨٠٧٩٤٤٦

دامنه فعاليت‌ها، تجهيزات، آزمايش‌های قابل انجام

  • آناليز گاز دودكش مشتمل بر : گازهای آلاينده، سرطانزا و هيدروكربورها (ASTM D٦٥٢٢)
  • اندازه گيری ذرات معلق خروجی از دودكش (به روش ايزوكينتيك)(ISO ٩٠٩٦)
  • اندازه گيری ذرات معلق محيطی (TSP,PM٢,٥,PM١٠)(ASTM F٥٠)
  • آناليز آلاينده‌های محيطی مشتمل بر: گازهای آلاينده، سرطانزا و تركيبات آلی فرار(Din EN ٥٠٢٧١)
  • اناليز ذرات معلق محيطی در ١٥ کانال از ٣/٠ تا ٢٠ ميكرون (ASTM F٥٠)
  • اندازه گيری شدت كلی صوت و آناليز آن در ٣٣ باند فركانسی (ASTM E١٠١٤)
  • اندازه گيری ميدانهای الكتريكی و مغناطيسی در فركانس ٥٠/٦٠ هرتز (IEEE std ٦٤٤)
  • اندزه گيری ارتعاش در محدوده فركانسی ١٠ هرتز تا ١٠ كيلوهرتز
  • اندازه گيری شدت روشنايی (لوكس متری)(ANSI/IESNA RP-١-١-١٩٩٣)
  • كاليبراسيون آناليزر‌های گاز دودكش و آلاينده‌های محيطی (CO,NO,NO٢,SO٢)

تجهیزات

نام دستگاه مدل کد تجهیز شماره سریال
دستگاه اندازه گيری شدت صوت Quest 1700 EE 01 HT3120007
آنالايزر گاز دودكش Testo 350 EE 03 61125590068GB

آنالایزر SO2,CO,NO2 در محیط‌های بسته

(گازهای محیطی)

VRae EE 05 500463
اندازه گيری ذرات دودكش(به روش ايزوكينتيك) Tcr-Tecora EE 06 510296
غبار سنج ذرات محيط Grimm 1.108 EE 07 8F030029
آنالايزر گاز دودكش Testo 350XL EE 08 102472241/608
ترازوی آناليتيك A&D HR200 EE10 12305639
آون Memmert UM400 EE11 B400.1108
سرعت سنج باد و پروپ مربوطه Testo 435 EE13 GM29514770
دما و رطوبت و سرعت باد Testo 454 EE14 00632421/112

آزمایش‌های قابل انجام

ردیف عنوان شماره استاندارد سال انتشار
1 آناليز گازهای خروجی از دودكش با استفاده از دستگاه آنالايزر الكتروشيميايی ASTM D6522 2005
2 اندازه گيری كل ذرات معلق خروجی از دودكش(روش جرمی) ISO -9096 2003
3 اندازه گيری گازهای محيطی (CO,NO2,SO2) DIN EN 50271 AS 2365.2 2001 1993
4 اندازه گيری ذرات معلق محيطی به صورت كلی ودر 15 كانال از 0/3 ميكرون تا 20 ميكرون بر حسب تعداد يا وزن ذرات در واحد حجم ASTM F50 1995 1993
5 اندازه گيری شدت كلی صوت و آناليز آن در 33 باند فركانسی ASTM E 1014 1995

گواهينامه‌های دريافت شده

آزمایشگاه آلودگی هوا و عوامل فیزیكی دارای گواهینامه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IES 2005:17025 از مرجع اعتباردهی DAPآلمان در زمینه اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی می باشد. این آزمایشگاه همچنین بعنوان آزمایشگاه مرجع وزارت نیرو و شركت توانیر معرفی شده است.