دوشنبه 01 مرداد 1403

آزمایشگاه مرجع سنجش كیفیت پژوهشگاه نیرو به عنوان متولی انجام آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای كنتورهای برق از سال 1382 شروع به فعالیت نموده است. این آزمایشگاه با انجام آزمون‌های نوعی، برروی محصولات الكتریكی، الكترونیكی و مخابراتی، امكان انطباق با استاندارها را در طول طراحی و ساخت برای طراحان و تولیدكنندگان فراهم می‌كند. به منظور تكمیل آزمون‌ها و همچنین امكان پیاده‌سازی آزمون‌های كنتور هوشمند در طرح توسعه دو آزمایشگاه مجزا در سال‌های 1384 و 1389 راه‌اندازی و افتتاح گردید.

 

آدرس پست الکترونیکی : Reflab@nri.ac.ir
تلفن: (داخلی 4465) 8-88079400

دامنه فعالیت

  • پیاده‌سازی آزمون‌های نوعی و نمونه‌ای كنتورهای تكفاز و سه‌فاز دیجیتال و هوشمند
  • انجام آزمون‌های طراحی و نوعی برروی تجهیزات الكترونیكی و مخابراتی صنعت برق از جمله RTU, PLC ، كنترلرها، مراكز اندازه‌گیری و ... مطابق با استانداردهای بین‌المللی و ملی

گواهی‌نامه‌های تایید صلاحیت

  • گواهی‌نامه سیستم مدیریت كیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره DAP-PL-3893.00
  • گواهی‌نامه تایید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره 709

تجهیزات

ردیف نام دستگاه شماره استاندارد
1 دستگاه آزمون كنتوردیجیتال و هوشمند IEC 62053-21,22,23
2 دستگاه تستر كنتور 20 تایی IEC 62053-21,22,23
IEC 62058-31
3 تستر پرتابل كنتور IEC 62053-21,22,23
4 دستگاه آزمون تخلیه الكترواستاتیك IEC 61000-4-2
5 دستگاه آزمون پالس‌های زودگذر IEC 61000-4-4
6 دستگاه آزمون امواج الكترومغناطیسی هدایتیRF IEC 61000-4-6
7 دستگاه آزمون میدان مغناطیسی فركانس قدرت IEC 61000-4-8
8 دستگاه آزمون امواج اسیلاتوری گذرا IEC 61000-4-12
9 دستگاه آزمون امواج اسیلاتوری میرا شونده IEC 61000-4-18
10 دستگاه آزمون گرمای خشك و سرما IEC 60068-2-1,2
11 دستگاه آزمون لرزش و شوك مكانیكی IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
12 دستگاه آزمون میدان مغناطیسی AC كنتور IEC 62053-21,22,23
13 دستگاه آزمون میدان مغناطیسی DC كنتور IEC 62053-21,22,23
14 دستگاه استحکام بلوک ترمینال I8075-1,2

آزمونهای قابل انجام

عنوان نام آزمون شماره استاندارد سال انتشار
آزمون عایقی عایقی فركانس قدرت IEC 61010-1 2010
آزمون‌های سازگاری الكترومغناطیس(EMC) مصونیت در برابر تخلیه الكترواستاتیك
مصونیت در برابرپالس‌های زودگذر
مصونیت در برابر امواج الكترومغناطیسی RF
مصونیت در برابر میدان مغناطیسی فركانس قدرت
مصونیت دربرابر امواج اسیلاتوری گذرا
مصونیت در برابر امواج اسیلاتوری میراشونده
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-18
2008
2012
2013
2009
2006
2011
آزمون‌های سازگاری الكترومغناطیس(EMC) سرما
گرمای خشك
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
2007
2007
آزمون‌های مكانیكال لرزش مكانیكی
شوك مكانیكی
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
2007
2008
آزمون‌های كنتور دیجیتال عایقی، سازگاری الكترومغناطیسی، شرایط محیطی و مكانیكال
دقت و الكتریكال
IEC 62052-11
IEC 62053-21,22,23
2003
2003