دوشنبه 01 مرداد 1403
 • همكاری داخلی طراحی و ساخت سيستم تخمينگر پارامترهای ديناميكی (طراحی و ساخت سيستم جمع آوری داده و تخمين پارامترهای ديناميكی)
 • طراحی و ساخت سيستم جمع آوری داده و تخمين پارامترهای ديناميكی صنعتی (طراحی و ساخت دستگاه اكتساب اطلاعات و تخمينگر پارامترهای ديناميكی صنعتی)
 • مطالعه و شبيه‌سازی ملزومات TRV دژنكتورهای فشار قوی اعم از تيپ روغنی، گازی و خلاء در محدوده ولتاژی 20-63-230-400 كيلو ولت موجود در ايستگاه‌های فشار قوی و فشار متوسط تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای زنجان برای بدترين شرايط ممكن در قبال خطاهای محتمل
 • طراحی و ساخت فيلتر فعال تركيبی (فعال+پسيو) برای كاربرد در سيستم فشار ضعيف
 • انجام خدمات مشاوره ای در خصوص تدوین سند همکاری پذیری فنی فهام براساس ارتباط مستقیم کنتور با AHF با رسانه ارتباطی GPRS
 • تهیه طرح اتوماسیون توزیع و زیرساخت‌های شبکه هوشمند جزیره هرمز
 • تهیه و تدوین طرح جامع اتوماسیون توزیع شهرک سرمایه گذاری خارجی صوفیان
 • تهیه و تدوین مشخصات فنی پایانه راه دور توزیع
 • تهیه و تدوین رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه (تولید، انتقال و توزیع)
 • تعیین نقاط لازم برای ارزیابی کیفیت توان شبکه انتقال و فوق توزیع برقهای منطقه‌ای و تهیه نرم افزار تعیین نقاط و شاخص‌های سیستمی
 • شناخت اطلاعات و نرم افزارهای موردنیاز برای الگوی مناسب کارکردی پایایی در شبکه برق ایران
 • تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری تخلیه جزئی 12 واحد گازی نیروگاه دماوند
 • SVC نیروگاه (لوشان)
 • شبيه سازی ژنراتور سنكرون نيروگاهی (الكترو مغناظيسی و حرارتی به روش اجزای محدود)
 • انجام عمليات عمرسنجی عايقی ژنراتور واحد سه (نيروگاه شازند)
 • ارزيابی وضعيت عايقی واحد‌های آبی نيروگاه (سد كرخه)
 • نظارت بر انجام تستهای آفلاين عايقی ژنراتور واحد سه (نيروگاه توس)
 • ارزيابی وضعيت عايقی واحدهای منتخب (مس سرچشمه)
 • خدمات مشاوره برای مطالعات بكارگيری گسترده لامپ‌های كم مصرف CFL در كشور
 • بررسی چراغ‌های روشنايی معابر با LED
 • مشاوره نصب و راه اندازی 4 واحد باقيمانده سيستم كولر تبخيری نيروگاه فارس
 • نظارت بر اجرای كولر تبخيری جهت 4 واحد نيروگاه سيكل تركيی فارس
 • خدمات مهندسی پروژه كولر تبخيری نيروگاه سيكل تركيبی كازرون
 • بررسی و ارائه راهكارهای افزايش راندمان واحدهای نيروگاهی هرمزگان
 • تهيه بسته نرم افزاری آموزش مقدماتی بهره برداری Mark5
 • ارائه مدل بازيافت گاز CO2 خروجی واحدهای نيروگاهی
 • ارائه خدمات مهندسی در زمينه پروژه استحصال گاز CO2از دودكش نيروگاه بعثت
 • تست كارايی با سوخت گاز طبيعی واحد G14 نيروگاه سيكل تركيبی فارس
 • امكان سنجی بازيافت گاز CO2 خروجی نيروگاه‌های كشور جهت ازدياد برداشت مخازن
 • آزمون عملكرد و محاسبه‌ی راندمان يك بويلرنيروگاه بعثت
 • آزمون عملكرد و محاسبه‌ی راندمان يك سيكل بخار نيروگاه بعثت
 • تست كارايی واحد گازی كازرون
 • افزايش ضريب اطمينان برق رسانی به مراكز حياتی حساس و مهم شهر تهران در شرايط اضطراری
 • بررسی تاثيرات سيستم خنك كن هوای ورودی بر عملكرد يك بلوك سيكل تركيبی نيروگاه يزد
 • امكان‌سنجی بازيافت CO2 برای افزايش برداشت از مخازن نفتی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمينه بهينه سازی مفاد قراردادهای بهره برداری، نگهداری و تعميرات (O&M) و بهينه‌سازی نيروگاه قم
 • مشاوره نصب واندازه گيری نتايج تخليه ژنراتورهای قم
 • طراحی موتورسوئيچ رلوكتانس سيستم درايو
 • همكاری داخلی طراحی و ساخت دستگاه قابل حمل اندازه‌گيری ارتعاش
 • خدمات مهندسی ساخت و عملكرد ژنراتورهای اتصال كوتاه
 • همكاری داخلی تدوين استراتژی عيب يابی ماشين‌های دوار نيروگاهی
 • تعيين پارامترهای ديناميكی نيروگاه‌های طرح جامع شبكه‌ی برق ايران
 • همكاری داخلی توربين بادی مگاواتی ملی
 • اندازه گيری PD ژنراتورها وموتورهای 6 KV
 • تشخيص ترك خوردگی ميله‌های روتور
 • طراحی و ساخت ژنراتور اتصال كوتاه فشار ضعيف
 • توليد صنعتی موتور سوييچ رلوكتانس و سيستم درايو (پشتيبانی و نظارت)
 • سيستم جايگزين راه‌انداز واحدهای گازی (پتروشيمی رازی)
 • طراحی و ساخت ژنراتور كوچك
 • تشخيص خطای ژنراتور در حين كار
 • تهيه و تدوين استاندارد ژنراتورسنكرون نيروگاهی
 • تهيه دستورالعمل‌های علمی كاربردی عمرسنجی ژنراتورهای نيروگاهی
 • طراحی و ساخت سيستم تحريك ژنراتور سنكرون براي يكی از واحدهای نيروگاه بعثت
 • طراحی و ساخت يكSVC برای شبكه‌های توزيع
 • طراحی وساخت نمونه آزمايشگاهی سيستم تحريك استاتيك
 • متمم طراحی و ساخت جبران كننده توان راكتيوازنوعTCR
 • طرح آزمايشگاه الكترونيك قدرت
 • طراحی و ساخت شبيه ساز آنالوگ سيستم قدرت
 • طراحی وساخت اينورتر باروش چندسطحی
 • طراحی وساخت سيستم درايودورمتغيرولتاژپايين
 • طراحی و ساخت سيستم جبران كننده VAR با كنترل PWM
 • خدمات مشاوره خريدونصب 4دستگاه SVC
 • تدوين استراتژی و برنامه ريزی توسعه نيروگاه‌های هسته‌ای
 • خدمات مشاوره اندازه‌گيری كيفيت توان
 • خريدنرم افزار پيش بينی باركوتاه مدت برق باختر
 • تعيين پارامترهای ديناميكی يك واحد نيروگاه طوس
 • خريدنرم افزارپيش بينی باركوتاه مدت شبكه تحت پوشش
 • مطالعه و تنظيم پايدار ساز سيستم قدرت (pss) نيروگاه حرارتی بيستون
 • تعيين اطلاعات ديناميكی نيروگاه قم
 • نرم افزار پيش بينی بار برق تهران
 • تدوين رويه انتخاب نقاط نمونه ارزيابی كيفيت توان
 • تعيين اطلاعات ديناميكی نيروگاه يزد
 • تهيه نشريه خطوط توزيع برق هوايی وكابلی
 • تهيه نشريه پست‌های هوايی وزمینی
 • نرم افزارپيش بينی بارشركت مديريت برق ايران
 • برنامه‌ريزی بازوصل شبكه قدرت
 • آزمايشگاه‌های گروه‌های پژوهشی مطالعات سيستم و بهره‌برداری شبكه
 • طراحی وساخت گاورنرديجيتال
 • طرح توسعه آزمايشگاه تعيين پارامترهای ديناميكی
 • توسعه‌ی نرم افزار پيش بيني بار كوتاه مدت
 • امكانسنجی اتصال نيروگاه پتروشيمی رازی به شبكه 132KV
 • تخمين اطلاعات ديناميكی نيروگاه
 • كاربرد روش‌های هوش مصنوعی در سيستم‌های قدرت
 • نظارت براجرای خدمات بازرسی استانداردروشنايی راههای شهری
 • خدمات مشاوره‌ای نظارت بر اجرای استاندارد روشنايی راه‌های شهری
 • امكانسنجی كاربرد روش كاتاليستی اكسيژن نيروگاه زرگان
 • تست كارايی واحدگازی 2قم
 • تست كارايی واحد3گازی قم
 • گازسوزنمودن بويلرمدل CE نيروگاه بعثت
 • تهيه نرم افزار تحليل عملكرد توربين گاز
 • بازيافت گاز CO2ازمحصولات احتراقی نيروگاه
 • طراحی و ساخت ويسكومتر
 • طراحی و ساخت دی اريتور
 • توليد صنعتی دی اريتور
 • مانيتورينگ واحدتوربين گاز با روش تحليل كارايی
 • آزمايشگاه پايلوت فرايندهای نيروگاهی
 • آزمايشگاه اندازه گيری كميتهای ترموديناميكی ومكانيكی
 • بهينه سازی دی‌اريتورهای نيروگاهی
 • تهيه نرم افزار محاسبه قيمت تمام شده زرگان
 • تست كارايی و مميزی انرژی مصرف داخلی
 • بررسی عملكرد پروژه‌های بهينه سازی نيروگاهی
 • طراحی مفهومی سيستم توليد همزمان برق حرارت و برودت(CCHP) برای يك واحد نمونه گازی يا سيكل تركيبی
 • توليد همزمان قدرت و حرارت
 • نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده نيروگاه رامين و گازی آبادان
 • طرح تعيين فناوری‌های موردنياز صنعت برق در حوزه‌های كاری پژوهشكده برق
 • طرح جامع شبكه انتقال برق آذربايجان درسالهای 83تا90
 • خدمات مهندسی قابليت اطمينان شبكه انتقال وفوق توزيع آذربايجان
 • تهيه و استقرار نرم‌افزار ثبت حوادث نيروگاه‌ها
 • روشهای كاهش تلفات در شبكه فارس
 • خدمات مشاوره مهندسی مطالعات قابليت اطمينان شبكه انتقال فارس
 • امكان سنجی استفاده از ولتاژ ميانی توزيع گيلان
 • ارزيابی قابليت اطمينان شبكه خراسان
 • تشخيص خطای نيروگاه طوس
 • مطالعات شبكه انتقال فوق توزيع مشتركان
 • روشهای كاهش تلفات در شبكه مازندران
 • تعيين سهم هر ژنراتور در انرژی مصرفی در هر شينه و تعيين قيمت لحظه‌ای برق
 • تعيين هزينه توان راكتيودرشينه‌های شبكه انتقال برق تهران
 • اندازه گيری وبررسی پارامترهای كيفيت توان برق
 • تعيين هزينه ترانزيت برق ازشبكه انتقال تحت پوشش برق تهران
 • تدوين بانك اطلاعاتی كيفيت توان
 • نظارت بر تعيين و تحليل شاخص‌های كيفيت توان
 • همكاری داخلی نرم‌افزار DMS
 • اولويت‌بندی استانداردهای مورد نياز صنعت برق كشور و تدوين استانداردهای ملی
 • همكاری داخلی تدوين رويه خدمات جانبی ظرفيت رزرو برای سيستم قدرت
 • خريد نرم‌افزار بازوصل سيستم قدرت
 • تهيه و تدوين استاندارد امنيت بهره‌برداری
 • مطالعه‌ی رله‌های بازبست شبكه‌ی برق 400KV
 • نرم افزار شبكه‌های توزيع
 • تهيه و تدوين نرم افزار سبا تحت windows
 • شبيه سازی عملكرد رله‌های حفاظتی شبكه درشرايط خطا
 • بررسی و تحقيق در خصوص تجديد ساختار صنعت
 • تحليل شبكه باوجودخطوط DC وتوسعه نرم افزارسبا
 • بهينه سازی ساختاری وافزايش قابليت‌های نرم افزارسبا
 • توسعه نرم افزار سبا برای به كار گيری در شبكه توزيع
 • نرم افزار پيش بينی بار كوتاه مدت تبريز
 • ارزيابی قابليت اطمينان شبكه فارس و بوشهر
 • توسعه نرم افزار سبا
 • هماهنگی تجهيزات حفاظتی شبكه 230-400
 • تهيه و تدوين استاندارد باس داكت
 • انجام مميزی پروژه‌های تحقيقاتی و استانداردها
 • بررسی بازاروهزينه توليد انرژی نيروگاه‌های كوچك
 • تدوين استاندارد رويه‌های برنامه ريزی شبكه‌های انتقال ايران
 • تهيه استاندارد و شاخص‌های كنترلی باس داكت‌ها
 • همكاری داخلی تهيه و تدوين مشخصات فنی، عمومی و اجرايی سيستم‌های فتوولتاييك به منظور تامين انرژی الكتريكی مورد نياز واحدهای مسكونی و تجاری به تفكيك اقليم و كاربری
 • همكاری داخلی طراحی و ساخت سيستم تخمينگر پارامترهای ديناميكی
 • طراحی و ساخت سيستم جمع آوری داده و تخمين پارامترهای ديناميكی
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی ترمينال نشانگر
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی دستگاه نشانگر مصرف برق
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی Master RTU
 • طراحی و ساخت نمونه‌های نيمه صنعتی كنتور تكفاز هوشمند و كنتور سه فاز اتصال مستقيم هوشمند
 • همكاری داخلی تهيه طرح اتوماسيون توزيع و زير ساخت‌های شبكه هوشمند جزيره هرمز
 • انجام خدمات مشاوره‌ای در خصوص تدوین سند همکاری پذیری فنی فهام بر اساس ارتباط مستقیم کنتور با AHE با رسانه ارتباطی GPRS
 • پشتيبانی فنی و نظارت بر توليد صنعتی مودم باند پايه برای مودم راديويی SEM-400
 • تهيه طرح اتوماسيون توزيع و زير ساخت‌های شبكه هوشمند جزيره هرمز
 • تهيه و تدوين طرح جامع اتوماسيون توزيع شهرك سرمايه گذاری خارجی صوفيان
 • تهيه و تدوين مشخصات فنی پايانه راه دور توزيع
 • بازنگری استاندارد برچسب انرژی در اتوهای برقی
 • تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت تولید نوشابه های گازدار و ماالشعیر
 • بازنگری استاندارد برچسب انرژی در سماورهای برقی
 • بازنگری استاندارد برچسب انرژی در بخاری‌های برقی
 • بازنگری استاندارد برچسب انرژی در جاروهای برقی
 • مطالعه و تدوين استانداردهای ايستگاه‌های شارژ مستقيم (هدايتی) خودرو برقی
 • تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور، بالابر و پله برقی
 • تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت سردخانه‌ای مستقل بالای صفر و زیر صفر کشور
 • تدوين نقشه راه فناوری پايايی در شبكه برق ايران
 • تهيه و تدوين رويه پايش و گزارش دهی حوادث شبكه (توليد، انتقال و توزيع)
 • مطالعه و شبيه‌سازی ملزومات TRV دژنكتورهای فشار قوی اعم از تيپ روغنی، گازی و خلاء در محدوده ولتاژی 20-63-230-400 كيلو ولت موجود در ايستگاه‌های فشار قوی و فشار متوسط تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای زنجان برای بدترين شرايط ممكن در قبال خطاهای محتمل
 • سیاست پژوهی و تدوین نقشه راه تحقیقات در حوزه مطالعات سیستم های قدرت؛ فاز اول: تدوین درخت موضوعات و استخراج پیشینه تحقیقات
 • كاهش تلفات هرمزگان (طرح جامع شبكه انتقال و فوق توزيع)
 • مطالعات قابلیت اطمینان شبكه‌ انتقال و فوق توزيع برق منطقه‌ای هرمزگان
 • تهيه و تدوين بسته اسناد حفاظت از حقوق متقابل مشتريان و صنعت برق
 • نظارت عالی بر پروژه كاهش تلفات در بخش روشنايي معابر
 • انجام مطالعات پيش امكانسنجی اتصال الكتريكی شبكه‌های برق ايران و قطر
 • ارتقاء محيط نرم افزار سبا از تكنولوژی MFC و توسعه آن برای بكارگيری در تحليل‌های پايه بازار برق…
 • تدوين استاندارد معابر برون شهری
 • بازنگری نشريه شماره 195 با عنوان"مشخصات فنی عمومی و اجرايی روشنايی معابر شهری"
 • تدوين استانداردهای بين المللی به طريق Adoption
 • انجام مطالعات قابليت اطمينان شبكه‌های انتقال و فوق توزيع ..برای كاهش خاموشی‌های ناخواسته برق منطقه‌ای یزد
 • همكاری داخلی تدوين استراتژی توسعه توليد انرژی الكتريكی كشور در افق 30 ساله...
 • توسعه نرم افزارهای شبكه‌های توزيع به منظور بكارگيری در مطالعات طراحی و تحليل اين شبكه‌ها
 • تهيه و تدوين سند بالاسری برق كشور
 • انجام پروژه نرم افزار مطالعات قابليت اطمينان شبكه انتقال و توزيع
 • ارزيابی و بررسی كيفيت توان در شبكه برق و آموزش شركت‌های برق منطقه‌ای
 • توسعه نرم افزار سبا جهت مطالعات سيستم شبكه به همراه نيروگاه بادی با در نظر گرفتن ملاحظات اتصال، كنترل و بهره برداری
 • انجام مطالعات اتصال كوتاه پست های بحرانی در شبكه برق استان يزد
 • همكاری داخلی بررسی فنی و اقتصادی جهت اتخاذ تصميم در مورد ادامه كار يا بازنشستگی واحدهای گازی كوچك و متوسط موجود
 • تهيه و تدوين ضوابط و معيارهای مورد نياز صنعت برق كشور - قسمت اول
 • تدوين ساختار مناسب مديريت پژوهش و فناوری در صنعت برق كشور
 • تدوين معيارها و ضوابط مورد نياز صنعت برق - قسمت دوم: تهيه و تدوين مشخصات فنی عمومی و اجرايی سيستم‌های فتوولتائيك به منظور تامين انرژی الكتريكی مورد نياز واحدهای مسكونی و تجاری به تفكيك اقليم و كاربری
 • بررسی تعاملات و مقررات موجود در مديريت نت در شبكه‌های انتقال و فوق توزيع در كشورهای مختلف
 • تعيين نقاط لازم برای ارزيابی كيفيت توان شبكه انتقال و فوق توزيع برق‌های منطقه‌ای و تهيه نرم افزار تعيين نقاط و شاخص‌های سيستمی
 • تدوين سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های نوين حفاظت در شبكه ايران
 • تدوين سند راهبردی و نقشه راه فناوری " طراحی، پياده سازی و توسعه نرم افزارهای تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ايران"
 • شناخت اطلاعات و نرم افزارهای مورد نياز برای الگوی مناسب كاركردی پايايی در شبكه برق ايران
 • طراحی ميكروتوربين ژنراتور و ساخت نمونه‌ی نيمه صنعتی
 • خريد تجهيزات تخليه ژنراتورها و موتورها نیروگاه نکا
 • نظارت بر نصب و راه اندازی سيستم‌های اندازه گيری تخليه جزئی ماشين‌های الكتريكی در مجتمع مس سرچشمه
 • تهيه مشخصات فنی و بررسی اسناد مناقصه و نظارت بر عمليات نصب ادوات اندازه گيری ON-LINEنیروگاه شازند
 • تعيين پارامترهای ديناميكی اجزاء 30 واحد نيروگاهی با اهميت كشور
 • نظارت بر خريد 3 دستگاه الكتروموتور اسليپرينگ 6.6 كيلوولت در توان‌های 2040،1400 و 2200 كيلوولت
 • مشاوره تحليل نتايج حاصل از اندازه گيری تخليه جزئی 12 واحد گازی نیروگاه دماوند
 • خدمات مشاوره درخصوص خريد تجهيزات و اجرای پروژه اندازه گيری تخليه جزئی نیروگاه بیستون
 • انتقال دانش فنی و نظارت بر نصب ادوات اندازه گيری تخليه جزئی و ارزيابی وضعيت عايقی ژنراتورهای..
 • بررسی انواع روش‌های ارزيابی وضعيت عايقی ماشين‌های الكتريكی دوار فشار قوی با استفاده از نتايج حاصل ....
 • برداشت اطلاعات واحد 120 مگا واتی نيروگاه اسلام آباد
 • نظارت بر نصب، راه اندازی و تست چهار دستگاه الكتروموتور 6.6 كيلو ولت...
 • انجام خدمات مشاوره پژوهشی در زمينه تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی الكتروموتورهای يونيورسال
 • تحليل نتايج حاصل از اندازه گيری تخليه جزئی 12 واحد گازی نيروگاه دماوند
 • انجام خدمات مشاوره پژوهشی در زمينه تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی الكتروموتورهای دی سی
 • تدوين روش استخراج هزينه راه اندازی انواع واحدهای نيروگاهی و ارائه شرايط و محدوديت‌های فنی جبرانسازی وسيع توان راكتيو در عملكرد ژنراتورهای نيروگاهی
 • مشاوره و تحليل و بررسی تست‌های عمليات و عمر سنجی ژنراتور واحد شماره 2 نيروگاه شازند
 • بررسی دلايل افزايش دمای استاتور واحد شماره يك گازی نيروگاه قم
 • مشاوره و تحليل و بررسی تست‌های عمليات و عمر سنجی ژنراتور واحد شماره 1 نيروگاه شازند
 • تحليل و بررسی تست‌های عمليات و عمر سنجی ژنراتور واحد شماره 3 نيروگاه شازند
 • طراحی و ساخت سيستم جمع آوری داده و تخمين پارامترهای ديناميكی صنعتی (طراحی و ساخت دستگاه اكتساب اطلاعات و تخمينگر پارامترهای ديناميكی صنعتی)
 • توليد صنعتی شبيه ساز آنالوگ سيستم قدرت
 • طراحی يكسوساز سيستم تحريك استاتيك و نظارت بر ساخت،تست و راه اندازی آن
 • انجام خدمات مشاوره پژوهشی در زمينه تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی انواع چراغ‌های معمولی و LED
 • طراحی و ساخت فيلتر فعال تركيبی (فعال+پسيو) برای كاربرد در سيستم فشار ضعيف
 • تدوين استاندارد مصرف و برچسب انرژی لامپ‌های ال ای دی
 • توليد دانش فنی، طراحی و ساخت سيسم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون براي يك واحد برق‌ابی 25 مگاواتی
 • همكاری داخلی طراحی و ساخت SVC لوشان
 • همكاری داخلی تحقيق در زمينه طراحی ميكروتوربين - ژنراتورها و ساخت يك نمونه نيمه صنعتی
 • همكاری داخلی طراحی سازه،تحليل حرارتی و ساخت 3دستگاه والو تريستوری SVC
 • تدوين استراتژی توان افزايی نيروگاه‌های حرارتی كشور
 • تدوين استراتژی توسعه توليد انرژی الكتريكی در افق 30 ساله
 • بررسی تاثير سيستم‌های اصلی وجانبی توربين گاز بر روی راندمان توربين گاز در نيروگاه آبادان
 • تحقيق در طراحی و برآورد هزينه نصب سيستم كاهش كاتاليستی اكسيژن محلول در آب جبرانی نيروگاه تبريز
 • نظارت بر پروژه كولر تبخيری نيروگاه كازرون
 • طراحی و ساخت نمونه‌های نيمه صنعتی كنتور تكفاز هوشمند و كنتور سه فاز اتصال مستقيم هوشمند
 • تهیه و تدوین راهنمای فنی پایش وضعیت شبکه‌های توزیع
 • مشاوره و نظارت در خصوص نشانگرهای خطا و ترمینال مربوط به آنها
 • مطالعه، امکان سنجی و اولویت بندی محورها و موضوعات تخصصی شبکه توزیع برق با رویکرد همکاری‌های بین‌المللی
 • بهسازی عملکرد تحقیقاتی شرکت‌های توزیع
 • باز طراحی ساختار سازمانی پژوهشگاه نیرو
 • مدل سازی الگوی نیاز سنجی پژوهش در صنعت توزیع نیروی برق
 • تهیه و تدوین راهنمای ذخیره سازهای انرژی
 • تهیه و تدوین دستورالعمل و چک لیست راه اندازی و نگهداری ایستگاه‌های عمومی شارژ خودرو برقی
 • تعیین شرایط فنی اتصال به شبکه انواع منابع تولید پراکنده
 • طراحی و ساخت سيستم جمع آوری داده و تخمين پارامترهای ديناميكی صنعت (طراحي و ساخت دستگاه اكتساب اطلاعات و تخمينگر پاررامترهای ديناميكی صنعتی)
 • توليد دانش فنی، طراحی و ساخت سيسم تحريك استاتيك ژنراتور سنكرون برای يك واحد برقابی 25 مگاواتی
 • تدوین الزامات کیفیت توان تجهیزات استخراج رمز ارزها در شبکه‌های توزیع و فوق توزیع