دوشنبه 01 مرداد 1403
 • طراحی الگوی كاركردی پايايی در شبكه برق ايران، با تمركز بر كاركرد هاي مرتبط با اطلاعات و مطالعات پايايي و ايجاد ظرفيت‌های لازم برای استقرار آن
 • مطالعات قابلیت اطمینان سامانه‌های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پايايي تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏دهی اطلاعات و شاخص‏های پایایی در بخش تولید
 • طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پايايي تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏دهی اطلاعات و شاخص‏های پایایی در بخش انتقال
 • تخمین هزینه‌های خاموشی مشترکین
 • توسعه نرم‌افزار مطالعات قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق‌توزیع پژوهشگاه نیرو

اين بخش در حال به روز رسانی است.

 • طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‌منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پایایی تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‌دهی اطلاعات و شاخص‌های پایایی در بخش توزیع
 • امكان‌سنجی استفاده از دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود در زمينه انجام مطالعات پايايی شبكه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نياز در بخش تولید
 • امكان‌سنجی استفاده از دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود در زمينه انجام مطالعات پايايی شبكه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نياز در بخش انتقال
 • امكان‌سنجی استفاده از دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود در زمينه انجام مطالعات پايايی شبكه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نياز در بخش توزیع
 • پروژه بررسی و ارزيابی چالش تغییرات شرایط اقلیمی بر قابلیت‌اطمینان شبکه برق ایران، فاز اول: مطالعات تطبیقی و جهانی
 • پروژه تدوين مشخصات واحد مطالعات قابليت اطمينان در هر يك از مؤسسات برق و تدوين دستورالعمل‌ها و موارد مربوطه
 • بررسی دستورالعمل‌های لازم برای انجام مطالعات قابليت اطمينان محور در زمینه توسعه شبکه
 • بررسی دستورالعمل‌های لازم برای انجام مطالعات قابليت اطمينان محور در زمینه برنامه‌ريزی تعميرات و نگهداری
 • بررسي دستورالعمل‌هاي لازم براي انجام مطالعات قابليت اطمينان محور در زمینه بهره‌برداری
 • ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران حوزه پايايی اشتراک‌گذاری دانش توليدشده توسط آنها در اين بانك اطلاعاتی
 • ایجاد سازوکار مناسب به منظور تامین منابع مالی پایدار (کسب و کار پایایی)
 • بازنگری سند راهبردی و نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برق ایران