دوشنبه 01 مرداد 1403
  • حمید معصومی، امیر خالقی، اکبر نمازی تجرق، رضا آزادگان، مهیار جلیلی، “بهینه سازی فرآیند نگهداشت یک توربین گازی Siemens V94.2 با استفاده از رویکرد RCM”، یازدهمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات، تهران، آبان 1395
  • محمد تاجیک منصوری، مهدی ریاضت، "طراحی سیستم Anti-Icing در سیستم هوای ورودی واحد گازی GE-F9 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی"، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، آبان 1396، تهران، ایران
  • محمد تاجیک منصوری، اکبر نمازی تجرق، " ارزيابی فنی اقتصادی بكارگيری بسته‌های ارتقاء منتخب برای بهبود راندمان و توان توليدی واحدهای گازی GE-F9"، دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، خرداد 1397، تهران، ایران
  • سینا سالمی، رضا سعیدی ریزی، مجید قمری، "بهینه‌سازی و رفع مشکل پسینگ(بروز جریان برگشتی) در چک ولوهای مسیر سوخت مایع واحدهای گازیGE-Frame9 نیروگاه آبادان"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق ، آبان ماه 1395، تهران، ایران
  • مهدیزاده، محسن، "بررسی دلایل آسیب دیدگی اینر کیسینگ یک واحد گازی V94.2 "، سی و یکیمین کنفرانس بین المللی برق، آبان 95