دوشنبه 01 مرداد 1403
  • همکاری با دانشگاه لرستان در یکی از پروژه‌های بازار برق
  • همکاری با شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
  • تفاهم نامه با شرکت برق منطقه‌ای خوزستان
  • همکاری در پروژه‌های متعدد با شرکت توانیر
  • همکاری در پروژه‌های متعدد با شرکت مدیریت شبکه
  • همکاری با شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان