دوشنبه 01 مرداد 1403
 • مطالعات و امكان سنجی روش های تامين انرژی مجتمع پرديس نور
 • طراحی شبكه راديويی و اخذ مجوز فركانس در حوزه عملياتی شركت آب منطقه‌ای لرستان
 • پشتيبانی فنی و نظارت بر توليد صنعتی سيستم حفاظت از راه دور با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال مدل DTPS-8C
 • پشتيبانی فنی و نظارت بر توليد نمونه صنعتی ارتقا يافته سيستم حفاظت از راه دور مدل DTPS-8C
 • تدوين دانش فنی طراحی، ساخت و آزمون نوعی پايه‌های بتنی پيش تنيده H شكل و نظارت بر اجرای يك نمونه پايلوت
 • تدوين دستورالعمل استفاده از ميكروپايل (ريزشمع) در فونداسيون برج‌های خطوط انتقال نيرو با هدف سهولت اجرا و كاهش حجم عمليات خاكبرداری و بتن ريزی، بويژه در زمين‌های ضعيف و اشباع(زمين‌های آبی)
 • بازبينی طرح پهنه بندی اقليمی و بارگذاری خطوط انتقال نيرو برق كشور
 • امكان سنجی طراحی ساخت و انجام آزمون های استاندارد يك نمونه كراس آرم كامپوزيتی دكل انتقال نيروی تلسكوپی 132 يا 230KV آويزی دو مداره با توجه به انتخاب گزينه برتر
 • طراحی و ساخت دمپرهای ضدگالوپينگ (AGT) برای خطوط انتقال باندل سه سيمه
 • طرح سيستم مانيتورينگ online خطوط نيرو با هدف افزايش ميزان بارگيری خط
 • فاز دوم طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک جهت نصب در پست 63 کیلو ولت لوشان شامل طراحی تفصیلی و ساخت ولوهای تریستوری به همراه ملحقات مربوطه و تست آن ( SVC)
 • مطالعه و ارائه راهکار جهت پدیده رزونانس و فرورزونانس در ناحیه شرق هرمزگان
 • مطالعه حوادث ناشی از وقوع ریزگردها در بهمن سال 95 در خوزستان و ارائه راهکارهای کوتاه مدت با تکیه بر مطالعات بین‌المللی
 • بررسی و تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شده توسط مشاور اصلی برای فاز 1 پروژه خط 765 کیلوولت عسلویه - اصفهان
 • بررسی ضريب استهلاك تجهيزات در شبكه تحت پوشش شركت توزيع نيروی برق هرمزگان
 • بررسی علل سوختن ترانس‌های نوتر در پست‌های شبكه برق منطقه‌ای زنجان و ارايه راهكار جهت جلوگيری از آن
 • امكان سنجی طرح احداث پست 63 كيلو ولت جام جم
 • طرح تامين برق ايمن ايستگاه‌های پخش تلويزيونی صداوسيما
 • اصلاح شبكه توزيع برق جام جم
 • نظارت عالی بر پروژه اجرای طرح تفصيلی كاهش تلفات در شبكه توزيع منطقه فلكه اروميه
 • انجام خدمات كارشناسی شناسايی و ارزيابی تامين كنندگان تجهيزات حفاظت و كنترل ديجيتال پست‌های فشارقوی
 • ارائه خدمات كميته فنی طرح تهيه ضوابط و معيارهای فنی صنعت برق(داوری42عنوان نشريه)
 • تهيه اسناد مناقصه اصلاح و بهينه سازی شبكه توزيع و طراحی و راه اندازی AMR شهرك‌های صنعتی
 • علل سوختن ترانسفورماتورهای برق فارس
 • كاهش نويزصوتی پست چله خانه رشت
 • همکاری در احداث پايگاه تحقيقاتی در برق هرمزگان
 • تحقيق وساخت دستگاه مونيتورينگ برقگيرهای فشار قوی
 • خدمات مشاوره ای خريد مقره های آويزی و كششی سيليكون رابر
 • معرفی مدل بهينه بهره برداری مقره های يزد
 • امكان سنجی رفع مشكلات ايزولاسيون
 • تعيين حداكتْر آلودگی در خوزستان جهت ايزولاسيون پست‌ها
 • تحقيق درمقره كامپوزيتی رده 63kv
 • تهيه و پياده سازی روشهای استاندارد آزمون تجهيزات فشار قوی
 • امكان سنجی آزمايشگاه قدرت رده ولتاژ 20 كيلوولت
 • طراحی وساخت نمونه نيمه صنعتی مقره سنجش ولتاژوخطوط هوايی
 • توليد صنعتی هشداردهنده ميدان الكتريكی
 • توليد صنعتی مانيتورينگ برقگيرفشارقوی
 • بررسی ساخت مقره سوزنی پليمری سراميكی
 • بررسی روش‌های غيرمخرب تعيين وضعيت كابل‌های فشار متوسط و قوی XLPE
 • بررسی كيفی مقره‌های توليدی شركت صدف گسترزنجان
 • نظارت بر روش‌های آزمون آزمايشگاه فشارقوی صدف گستر
 • طرح جامع رفع مشكلات صنعت برق دراستان‌های سواحل جنوبی
 • جمع آوری استاندارد مناطق خاص كشوربرای شبكه های انتقال
 • نصب وراه اندازی آزمايشگاه اتصال كوتاه فشارضعيف 15 ka
 • تجهيز و راه اندازی أزمايشگاه مرجع رله و حفاظت
 • طرح تعيين فناوري‌های مورد نياز صنعت برق و انرژی در حوزه های كاری پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
 • بررسی علل سوختن ترانس‌های زمين برق باختر
 • مطالعه كاهش تجمع برف و يخ برروی سيم‌ها ومقره‌های كردستان
 • طرح اتوماسیون پست‌های 63 كيلوولت
 • تدوين استاندارد سيستم های DCS در پست‌های فشار قوی
 • امكانسنجی حذف انشعابات غيرمجاز و برق دزدی بااستفاده ازولتاژ ميانی
 • تهيه نشريه مشخصات فنی پست‌های هوايی و زمينی
 • طراحی و ساخت دستگاه ثبات حوادث و وقايع
 • مدلسازی ديناميكی پديده گالوپينگ وساخت دمپرهایSTوTDD
 • طراحی و اجرای سيستم كنترل و مانيتورينگ ترانسفورماتور
 • توليد صنعتی دمپر ST
 • توليد صنعتی دمپر TDD
 • طراحی و ساخت هشداردهنده‌ی زلزله
 • توليد صنعتی هشداردهنده زلزله
 • پشتيبانی و نظارت و توليد صنعتی سيستم مانيتورينگ Online ترانسفورماتور
 • تدوين استاندارد سيم محافظ خطوط انتقال نيروی برق
 • تهيه ضوابط و معيارهای فنی و استاندارد های شبكه توزيع
 • طرح برق رسانی به سه شهرك
 • بررسی علل تخريب تيرهای بتنی وارائه راه حل پيشگيری
 • تهيه نرم افزار ترسيم نقشه های كارگاهی دكل‌های انتقال نيرو
 • طراحی و ساخت دكل‌های انتقال نيرو
 • طراحی و ساخت رله مديريت فيدر
 • طراحی و ساخت سيستم اندازه گيری بهنگام غلظت گازهای CO و H2 و مقدار رطوبت روغن عايقی در ترانسفورماتورهای قدرت و واگذاری امتياز توليد نمونه محصول پروژه تحقيقاتی
 • بررسی محمل های مخابراتی جهت قرائت كنتورهای دفتر سنجش و پايش انرژی و انتخاب روش بهينه
 • طراحی، ساخت و آزمون دكل HST 400 kv مشبك تك مداره آويزی خطوط انتقال نيرو با پروفيل‌های سرد نورد شده ( Cold Formed)
 • بررسی علل سوختن ترانس‌های قدرت 230 كيلو ولت پست انجيرك برق منطقه‌ای باختر و ارايه راهكار جلوگيری
 • ايجاد پايگاه اطلاعاتی تحليل خطای مكانيكی ترانسفورماتورها با استفاده از آناليز پاسخ فركانسی
 • طراحی و ساخت مشخصات فنی پست فوق توزيع 63/20 كيلوولت با قابليت مديريت از راه دور
 • طراحی DCS جام جم
 • تهيه و تدوين نرم افزار طراحی و توسعه بهينه و كاربردی شبكه‌های توزيع
 • تهيه دستورالعمل‌های نصب، نظارت بر نصب، بهره برداری و پايش (گزارش گيری) تجهيزات شبكه‌های توزيع
 • كوچك سازی پست های فوق توزيع در مناطق تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای تهران
 • تدوين نقشه راه استقرار رويه ارزيابی و اولويت بندی طرح‌های كاهش تلفات
 • كسب و تدوين دانش فنی بكارگيری سيستم‌های مانيتورينگ online خطوط انتقال نيرو جهت افزايش توان عبوری
 • تهيه طرح جامع برق رسانی بر پايه سيستم جغرافيايی GIS در شهر نظرآباد
 • توليد صنعتی نمونه های تحقيقاتی تهيه نرم افزار طراحی و توسعه بهينه و كاربردی شبكه های توزيع Displan
 • تدوين دانش فنی مديريت عمر ترانسفورماتورهای قدرت و اجرای آن به صورت پايلوت
 • تحقيق و بررسی علل آسيب تجهيزات و شبكه در ناحيه تحت تغذيه فيدرهای F25 و F26 پست فوق توزيع شهيد ياخچيان تبريز
 • تهيه طرح كاهش تلفات بخش مركزی چالوس
 • بررسی و تجزيه و تحليل مطالعات انجام شده توسط مشاور اصلی برای فاز 1 پروژه خط 765 كيلو ولت عسلويه-اصفهان
 • طراحی سيستم اتوماسيون بخش 132/20 كيلو ولت پست سردرود
 • طراحی مفهومی و ملاحظات فنی پست های با ولتاژ بالاتر از 400 كيلو ولت با مطالعه موردی پست 765 كيلو ولت عسلويه
 • توسعه مولدهای توليد همزمان برق و حرارت در محدوده تهران بزرگ در راستای انجام تعهدات تفاهم نامه همكاری پژوهشگاه نيرو و شركت توزيع نيروی برق تهران بزرگ
 • تدوين شاخص های كليدی ارزيابی طراحی شبكه های توزيع در ايران با مطالعه موردی شبكه جنوب كرمان
 • ارائه طرح جامع تامين برق پروژه خط انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور
 • مطالعات شبكه سيستم تامين برق پروژه تامين و انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور
 • توليد صنعتی مقره‌ی سنجش ولتاژ و جريان
 • طراحی نرم افزار محاسبه و انتخاب برقگير
 • بررسی و تحليل امكانسنجی حذف برقگير از شبكه های توزيع فشار متوسط 20 كيلوولت استان يزد
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی مقره پليمری-سراميكی
 • تخمين عمر مقره های سيليكونی و پوشش های RTV در خطوط پست های منتخب فوق توزيع و انتقال استان هرمزگان
 • طرح راه اندازی آزمايشگاه فشار قوی رده 400 كيلو ولت پژوهشگاه نيرو
 • طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتی سكشنلايزر در شبكه توزيع
 • طراحی نوين حفاظت شبكه در مقابل اضافه ولتاژهای صاعقه و نظارت بر اجرای طرح در يك خط منتخب در مناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروی برق نواحی استان تهران
 • تحقيق، طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتی حسگر اندازه گير ولتاژ و جريان الحاق شونده به سركابل برای تابلوهای فشار متوسط رده 24 و 36 كيلو ولت و تدوين دانش فنی
 • تدوين راهنماي عيب يابی، ارزيابی وضعيت و تعيين استراتژی بهينه تعمير و نگهداری كليدهای قدرت رده انتقال
 • بررسی علل سوختن برقگيرهای فشار متوسط اكسيد فلزی توزيع در مناطق اقليمی منتخب كشور و بررسی طرح به صورت پايلوت در فيدرهای منتخب شبكه توزيع استان آذربايجان شرقی
 • ارزیابی وضعیت مقره های سرامیکی با استفاده از ویژگی های جریان نشتی اندازه گیری شده
 • برنامه ريزی توسعه ظرفيت شبكه انتقال و فوق توزيع و فيدرهای توزيع با اضافه شدن نيروگاه‌های بادی در شبكه انتقال يا توزيع و لحاظ كردن بارگذاری ديناميك خطوط
 • بازبينی طرح پهنه بندی اقليمی و بارگذاری خطوط انتقال نيرو شركت برق منطقه ای مازندران
 • پياده سازی DCS پست‌های پخش جديد و راديو
 • تهيه و تدوين پيش نويس استاندارد مقره های هيبريدی مورد استفاده در شبكه توزيع نيروی برق از طريق IEC
 • استخراج اصول عملکردی و امکانسنجی ساخت و تست برقگیر چند محفظه ای رده 20 کیلو ولت توزیع
 • ارائه طرح‌های کوتاه مدت جهت استمرار عرضه خدمات برق در شرایط مواجهه با هجوم ریزگردها
 • پشتیبانی و توسعه نرم افزار پیش بینی بار کوتاه مدت
 • تدوین نقشه راه و اولویت‌های تحقیقاتی معاونت تخصصی انتقال
 • بررسی و تعیین روش بهینه شستشوی مقره‌ها به منظور مقابله با پیامدهای ناشی از نشست ریزگردها بر تجهیزات انتقال و توزیع برق
 • طراحی و توسعه برنامه تخصیص منابع آب نیروگاه‌ها
 • طراحی و توسعه برنامه تخصیص سوخت مایع نیروگاه‌ها
 • طراحی و ساخت نمومه آزمایشگاهی ترانسفورماتور الکترونیک قدرت با توان 5 کیلو ولت آمپر
 • مدیریت طرح بومی‌‏سازی نرم‏افزارهای اسکادا مورد نیاز مراکز دیسپاچینگ منطقه‌ای و فوق توزیع برق کشور
 • تحلیل پارامترهای جوی موثر در پدیده ریزگرد خوزستان و امکانسنجی سرپوشیده نمودن یک نمونه پست موجود 132 کیلوولت جهت مقابله با مخاطرات ریزگرد
 • طراحی چارچوب مفهومی سنجش و ارزیابی عملکرد بازار برق ایران به همراه سنجه های فنی و اقتصادی مورد نیاز با تکیه بر ماهیت بازار در حال کار، ساختار آن، عملکرد آن و بازیگران درگیر
 • استفاده از فناوری های نوین با تأکید بر فناوری نانو برای مقابله با مسائل ناشی از آلودگی ریزگردها بر سطوح عایقی و ایزولاسیون خطوط و پست‌ها
 • پیشنهاد بهینه قیمت دهی در بازار برق، نصب و آموزش و جمع آوری اطلاعات
 • تحقیق، طراحی و امکانسنجی ساخت SVC با ظرفیت 100 مگاوار
 • بررسی عملکرد سیستم مانیتورینگ online خطوط بر روی یک خط نمونه
 • تخمین عمر مقره های سیلیکونی در خطوط منتخب انتقال و فوق توزیع استان هرمزگان
 • طراحی و ساخت نمونه نيمه صنعتی مقره كامپوزيتی تو خالی رده 63 كيلوولت
 • طراحی و توسعه سامانه پیشرفته اجرای بازار برق ایران
 • طراحی ساخت و واگذاری امتياز توليد صنعتی دانش فنی مانيتورينگ online كليدهای فشار قوی
 • طراحی و ساخت سه نمونه ترانسفورماتور نوری اندازه گيری ولتاژ و جريان تركيبی برای پست‌های فوق توزيع132KV
 • طراحی و ساخت دستگاه پرتابل تست رله تكفاز
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی مالتی پلكسر صوت و داده
 • طراحی و ساخت آزمايشگاه مرجع لينك‌های مخابراتی صنعت برق كشور بر روی بستر مخابرات نوری
 • طراحی و توسعه برنامه خروج و تعمیرات واحدهای تولید
 • تدوين رويه بازار زمان واقعی و ايجاد و توسعه نرم افزار اجرای بازار زمان واقعی
 • طراحی و توسعه نرم افزار داده کاوی و استقرار سیستم نوین و مستمر داده کاوی در بازار و شبکه برق ایران
 • تدوين ضوابط فنی افزايش استقامت مكانيكی خطوط انتقال نيرو به منظور استفاده از حريم هوايی
 • الحاقيه شماره 2 قرارداد طراحی ساخت و واگذاری دانش فنی توليد صنعتی نمونه تحقيقاتی رله مديريت فيدر
 • پشتيبانی و نظارت بر توليد صنعتی دستگاه مانيتورينگ روغن ترانسفورماتور قدرت
 • امكان سنجی، طراحی، ساخت و تست ساختار جديد دكلهای kv 63 دو مداره انتقال نيرو در شركت برق منطقه‌ای گيلان
 • احداث دو واحد نيروگاهی مقياس كوچك توليد همزمان برق و حرارت هر يك به ظرفيت اسمی 23 مگاوات در استان كرمان
 • پشتيبانی و نظارت توليد صنعتی سكشنلايزر الكترونيكی شبكه توزيع 20 كيلو ولت
 • ارائه خدمات آزمايشگاهی در خصوص ارزيابی وضعيت مقره های سيليكون رابر
 • تدوين طرح بهبود عملكرد سيستم زمين خطوط انتقال و فوق توزيع با اندازه گيری Online مقاومت زمين پای دكل ها و مطالعه روش های نوين طراحی و اجرا
 • طرح جامع بررسی مشكلات و روش‌های مقابله با اثرات ريزگردها در محدوده تحت پوشش شركت توزيع نيروی برق استان خوزستان
 • مطالعه و بررسی انواع ريسك، روشهای مديريت ريسك و قراردادهای مربوط به ابزارهای مشتقه در بازارهای برق دنيا و تطبيق آن با بازار برق ايران
 • استقرار سيستم پايايی ملی برای شركت‌های برق منطقه‌ای و شركت توانير
 • تدوين رويه برنامه ريزی تعميرات . نگهداری قابليت اطمينان محور (RCM) در شبكه انتقال و فوق توزيع و توسعه نرمافزار سبا برای مطالعات RCM
 • تهيه طرح جامع شبكه انتقال و فوق توزيع شركت برق منطقه ای يزد در سالهای 1393 تا 1401